ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 02-2024 1453 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 02-2024 412 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 02-2024 1698 ราย ประจำวัน 2024-02-24 37 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำเดือน 02-2024 44 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการ ARI
ประจำเดือน 02-2024 0 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง
ประจำเดือน 02-2024 1151 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 02-2024 194 ราย ประจำวัน 2024-02-24 2 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้ป่วยในที่ Discharge
ในดือน 02-2024 192 ราย ในวัน 2024-02-24 7 ราย ------------------------------------ จำนวนวันนอน
ในดือน 02-2024 525 วัน
------------------------------------ อัตราครองเตียง
ในดือน 02-2024 %
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2024 652 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับการคัดกรองCOVID19
0 ราย
ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 02-2024 163 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 02-2024 186 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย
ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่่วย
ประจำเดือน 02-2024 378 ราย ประจำวัน 2024-02-24 2 ราย ------------------------------------ ข้อมูลการส่งตัวกลับ
ประจำเดือน 02-2024 0 ราย ประจำวัน 2024-02-24 0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก(OPD) ประจำเดือน 02-2024

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 62
I10 Essential (primary) hypertension 45
E059 Thyrotoxicosis [hyperthyroidsm] 29
R101 Abdominal and pelvic pain 28
R42 Dizziness and giddiness 25
N390 Other disorders of urinary system 22
R1049 Abdominal and pelvic pain 19
H612 Other disorders of external ear 19
D560 Thalassaemia 17
N185 Chronic kidney disease 16

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 02-2024

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 5
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 4
J209 Acute bronchitis, unspecified 3
N390 Urinary tract infection, site not specified 2
R509 Fever, unspecified 2
S0600 Concussion: without open intracranial wound 2
R101 Pain localized to upper abdomen (dyspepsia NOS, epigastric pain) 2
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia 2
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 2
N136 Pyonephrosis 2
E119 NIDM Without complications 2
J459 Asthma, unspecified 1
J849 Interstitial pulmonary diseases, unspecified 1
C186 Descending colon malignant neoplasm 1
D561 Beta thalassaemia 1
L024 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb 1
N200 Calculus of kidney 1
M8667 ข้อเท้าและเท้า 1
I952 Hypotension due to drugs 1
B07 Viral warts 1

จำนวนผุ้ป่วยนอกแยกสิทธิการรักษา ค่าใช้จ่าย ประจำวัน 2024-02-24

รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวนคน จำนวนครั้ง จำนวนค่าใช้จ่ายรวม
89 บัตรประกันสุขภาพ 12-59 ปี 6 6 910.00
72 ผู้มีรายได้น้อย 6 6 1,110.00
77 บัตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 5 5 1,161.50
74 ผู้พิการ 4 4 3,887.25
34 ประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง 3 3 724.00
36 พรบ. อุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 3 4,302.00
88 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุข 2 2 440.00
71 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ 2 2 313.25
73 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2 100.00
24 ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน 1 1 84.00
82 บัตรประกันสุขภาพ อสม. 1 1 248.00
25 UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด 1 1 106.00
26 UC ท นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด 1 1 206.25
27 โครงการบำบัดยาเสพติด 1 1 150.00
94 ทหารผ่านศึกระดับชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 1 1 220.00
L1 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น(ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ) 1 1 1,210.00
L2 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัว) 1 1 190.00
O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 1 1 389.00

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำวัน 2024-02-24