ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 06-2023 248 ราย ประจำวัน 2023-06-05 34 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 06-2023 38 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 06-2023 313 ราย ประจำวัน 2023-06-05 62 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำเดือน 06-2023 0 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการ ARI
ประจำเดือน 06-2023 0 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง
ประจำเดือน 06-2023 82 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 06-2023 27 ราย ประจำวัน 2023-06-05 3 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้ป่วยในที่ Discharge
ในดือน 06-2023 33 ราย ในวัน 2023-06-05 7 ราย ------------------------------------ จำนวนวันนอน
ในดือน 06-2023 110 วัน
------------------------------------ อัตราครองเตียง
ในดือน 06-2023 %
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2023 116 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับการคัดกรองCOVID19
0 ราย
ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 06-2023 21 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย ------------------------------------ จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 06-2023 13 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย
ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่่วย
ประจำเดือน 06-2023 41 ราย ประจำวัน 2023-06-05 3 ราย ------------------------------------ ข้อมูลการส่งตัวกลับ
ประจำเดือน 06-2023 0 ราย ประจำวัน 2023-06-05 0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก(OPD) ประจำเดือน 06-2023

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 25
K528 Other noninfective gastronteritis and colitis 8
N184 Chronic kidney disease 8
N185 Chronic kidney disease 7
E059 Thyrotoxicosis [hyperthyroidsm] 6
I10 Essential (primary) hypertension 6
N390 Other disorders of urinary system 5
R42 Dizziness and giddiness 5
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 4
R101 Abdominal and pelvic pain 4

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 06-2023

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน

จำนวนผุ้ป่วยนอกแยกสิทธิการรักษา ค่าใช้จ่าย ประจำวัน 2023-06-05

รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวนคน จำนวนครั้ง จำนวนค่าใช้จ่ายรวม
77 บัตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 24 26 9,986.50
89 บัตรประกันสุขภาพ 13-59 ปี 18 18 4,173.50
72 ผู้มีรายได้น้อย 13 13 4,840.50
74 ผู้พิการ 9 9 2,725.50
71 เด็ก 0-12 ปี 7 7 687.00
88 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุข 7 7 2,481.50
34 ประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง 2 2 389.00
36 พรบ. อุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 2 1,170.25
O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 2 2 2,071.00
O5 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 2 2 215.50
73 นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) 2 2 175.00
L2 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัว) 1 1 190.00
54 Anywhere นอกเขต ต่างจังหวัด 1 1 166.00
S6 ประกันสังคม(ทุพพลภาพ) 1 1 845.00
76 พระภิกษุ สามเณร ผู้นำศาสนา 1 1 196.00
82 บัตรประกันสุขภาพ อสม. 1 1 1,146.00

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำวัน 2023-06-05